Основна Техническа Информация

Този софтуер съдържа Bosch кондензни котли и техните оригинални димоотводни системи, материалите на димоотводните системи са Al/PPs (концентрични) или PPs (прости). С приложението потребителите могат да изчислят еквивалентната дължина на системата, като софтуерът съдържа максималната еквивалентна дължина за всеки вид котел и димоотводна система.

Изложение на фактите

Настоящият Договор за лиценз с краен потребител (наричан по-нататък Договор за лиценз) се сключва между Потребителя и Роберт Бош ЕООД (наричано по-нататък Бош) за Конфигуратор димоотводни системи софтуер (наричан по-нататък Софтуер), който осигурява помощ при избора на котлите и димоотводните системи, предлагани на пазара от Бош. При използване на софтуера Потребителят дава съгласието си да спазва правилата и условията на настоящия Договор за лиценз. Ако Потребителят не даде съгласието си да спазва правилата и условията на настоящия Договор за лиценз, той няма право да ползва Софтуера.

Общи положения

Софтуерът е защитен от авторско право и други права върху интелектуалната собственост. Ползването на Софтуера не предоставя на Потребителя право на собственост. Софтуерът, предмет на настоящия Договор за лиценз, е защитен. Защитата обхваща копирането, модификацията и неразрешеното използване на Софтуера.

Права и задължения

Потребителят не е упълномощен да продава, да модифицира, да прехвърля, да лицензира, да разпространява, да предоставя на лизинг, срещу наем или по друг начин Софтуера и неговите компоненти – включително, и най-вече дигиталния лицензионен файл – в качеството на собственик или да предоставя разрешение за това. Той няма право да се разпорежда по какъвто и да било начин със Софтуера и с неговите компоненти.

Потребителят няма право да прилага обратно инженерство и да декомпилира Софтуера, както и системите за физическата му защита, както и да анализира и да деасемблира вътрешната им структура.

Потребителят е длъжен да се отнася към Софтуера и неговите компоненти като към търговска тайна. Потребителят разбира и приема, че в Софтуера, разработен от Бош, са вложени значително време и усилия, че той представлява конфиденциален продукт на Бош и съдържа търговски тайни. Потребителят предоставя съгласието си да третира Софтуера като строго конфиденциален.

Страните дават взаимното си съгласие, че ще считат за търговска тайна всички данни, факти и информация, свързани с настоящия Договор за лиценз, с другата Страна и с всяко лице от обхвата на интересите на другата Страна, и те няма да разкриват и да предоставят достъп до такава информация на трети страни за срока на действие на настоящия Договор и след прекратяването му. Името на Потребителя е изключение от задължението за поверителност; то може да се използва от Бош като референция без каквито и да било ограничения.

Техническата информация, получена при предоставяне на услуги, свързани със Софтуера, може да бъде използвана от Бош за решаване на проблеми, откриване на дефекти, подобряване на функционалността на продукта, за ъпдейти и доразработки.

Отговорност

Предназначението на Софтуера е да подпомага професионалната дейност на Потребителя; информацията, предоставена в него, не представлява професионална или техническа помощ и при никакви обстоятелства не замества професионалната компетентност на Потребителя. Котлите функционират добре, само ако са спазени инструкциите за инсталирането им. Монтажът на котлите трябва да се извършва само от оторизиран Инсталатор. По време на инсталирането трябва да се спазват съответните инструкции за монтаж.

Бош не носи отговорност за щети, произтичащи от използване на Софтуера. Бош изрично изключва отговорността си за това, Софтуерът да отговаря на изискванията и за безпроблемното му и безпогрешно функциониране. Потребителят носи отговорност за избора на софтуер, необходим за постигане на желания от него резултат, както и за резултатите, постигнати от Потребителя чрез използване на Софтуера.

Котлите функционират добре, само ако са спазени инструкциите за инсталирането им. Монтажът на котлите трябва да се извършва само от оторизиран Инсталатор. По време на инсталирането трябва да се спазват съответните инструкции за монтаж.

Бош не носи отговорност за щети, причинени от Потребителя или от трети лица, които не произтичат от умишлени действия или небрежност от страна на Бош.

Бош в никакъв случай не носи отговорност спрямо Потребителя или трети страни, свързани с Потребителя, за каквито и да било косвени, случайни, закономерни, изключителни или наказателни щети, както и за загуба на печалба, дори и в случай, че Бош е бил информиран за възможното възникване на подобни щети.

Допълнителни разпоредби

Бош си запазва правото за промяна на софтуера.

Задълженията, свързани с правата на ползване, ограниченията на правата на ползване, прехвърлянето на лиценза, гаранцията, ограничаването на задълженията, ограничаването и изключването на отговорността за определени щети, за конфиденциалност, прекратяване и изтичане, остават валидни и след прекратяването или изтичането на срока на настоящия Договор.

Въпросите, които не са уредени в настоящия Договор, се уреждат от съответните разпоредби на Гражданския кодекс на България и от съответните разпоредби на други нормативни актове, които са в сила.